© สำนักงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช