- ปิดระบบจองหอพัก -สำนักงานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช